- Tổ trưởng: Trương Bá Hạnh

- Tổ phó: Lê Đức Thắng